cung cấp Cây Ba Kích

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Cây Ba Kích

Cây thuốc Bắc chữa bệnh - Cây Ba Kích

Tràng hoa dính liền ở phia dưới thành ống ngắn. Quả hình cầu, khi chín mầu đỏ, mang đài còn lại ở đỉnh. Mùa hoa: tháng 5-6, mùa quả: tháng 7-10. Tên khác: Ba kích thiên, Dây ruột gà. Bộ